УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хаалт (гидротехникийн)


shield


щиток

хаалт (гидротехникийн)


sluice (Нoll.)


затвор

Зураг