УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

хаалт


gate


задвижка

A movable water barrier for the control of water.

Source Guidelines on Instrumentation on Large dams by Central Water Commission Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation Government of India, June 2017, p.73

хаалт


valve gate


затвор

хаалт


hatch


затвор

хаалт


penstock


задвижка

хаалт


shutter


затвор

хаалт


water stop


задвижка

хаалт


valve


задвижка

хаалт


flow-regulating valve


затвор

хаалт


hydraulic valve


задвижка

хаалт


regulating valve


задвижка

хаалт


gate


затвор

хаалт


valve


затвор

хаалт


canal intake


шлюз-регулятор

хаалт


check


шлюз-регулятор

хаалт


gate


затвор

Гидротехникийн барилга дахь ус өнгөрүүлэх хонгилыг хаах, нээх, усны түвшин болон зарцуулга тохируулах зориулалтын төхөөрөмж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.381

хаалт


valve


затвор

Гидротехникийн барилга дахь ус өнгөрүүлэх хонгилыг хаах, нээх, усны түвшин болон зарцуулга тохируулах зориулалтын төхөөрөмж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.381

хаалт


water stop (gate)


задвижка

Зураг