УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ууршуур


evaporator


испаритель

ууршуур


pan


испаритель

ууршуур


evaporation pan


испаритель

ууршуур


evaporation pan


испаритель

Аливаа биетийн гадаргаас гарах ууршилтыг хэмжих багаж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.372

Зураг