УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

уурхайт ус гаргуур


gatewell


шахтный водовыпуск

уурхайт ус гаргуур


drop-inlet intake


шахтный водовыпуск

Зураг