УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

уурхайт дам урсгуур


cylinder fall


шахтный перепад

уурхайт дам урсгуур


well fall


шахтный перепад

Зураг