УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

уулын суваг


intercepting channel


нагорная канава

уулын суваг


collecting ditch


нагорная канава

уулын суваг


hill side ditch


нагорная канава

уулын суваг


catch (water) drain


нагорная канава

уулын суваг


diversion drain


нагорная канава

уулын суваг


master drain


нагорная канава

уулын суваг


flume


нагорная канава

уулын суваг


grip


нагорная канава

уулын суваг


interceptor


нагорная канава

уулын суваг


absorption trench


нагорная канава

уулын суваг


catch-water drain


нагорные каналы

Өндөршлөөрөө тухайн сувгаас дээш орших ус хурамжийн талбайгаас цугларах аадрын болон хаврын цасны усыг замд нь барьж урсган зайлуулах зорилгоор мелиорацийн арга хэмжээ явуулж буй талбайг тойруулан, өндөрлөг газрын налуу дагуулан байгуулсан хамгаалалтын суваг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.369

Нэмэлт тайлбар

Уулын суваг нь услалтын (хатаалтын) системийг аадрын болон үерийн усны сүйтгэх нөлөөнөөс урьдчилан сэргийлнэ.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.369
Зураг