УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усны энерги сааруулуур


downstream apron


водобой

усны энерги сааруулуур


spillway apron


водобой

усны энерги сааруулуур


floor


водобой

усны энерги сааруулуур


downstream floor


водобой

усны энерги сааруулуур


foot of fall


водобой

усны энерги сааруулуур


hearth


водобой

Зураг