УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усны энерги сааруулах худгийн арматурчилсан хавтан


armored concrete floor


армированная плита водобоя

усны энерги сааруулах худгийн арматурчилсан хавтан


reinforced-concrete floor


армированная плита водобоя

Зураг