УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усны энерги сааруулах ханатай дам урсгуур


baffle drop


перепад с водобойной стенкой

усны энерги сааруулах ханатай дам урсгуур


baffle fall


перепад с водобойной стенкой

Зураг