УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усны энерги сааруулах далд худаг


box


закрытый водобойный колодец

усны энерги сааруулах далд худаг


blowoff box


закрытый водобойный колодец

Зураг