УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан тээврийн зам


fairway


фарватер

усан тээврийн зам


midchannel


судовой ход

усан тээврийн зам


pass


судовой ход

усан тээврийн зам


navigation pass


судовой ход

усан тээврийн зам


navigable path


судовой ход

Зураг