УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан онгоцны тэнцүүлэг


navigation lock


судоходный шлюз

усан онгоцны тэнцүүлэг


ship lock


судоходный шлюз

Зураг