УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлэг


lock basin


судоходный шлюз

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлэг


lock


судоходный шлюз

Зураг