УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн хаалга


lock (check) gate


ворота судоходного шлюза

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн хаалга


paddle


ворота судоходного шлюза

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн хаалга


lock paddle


ворота судоходного шлюза

Зураг