УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн камерийн ус юүлэх ус дамжуулах хонгил


lock emptying culvert


водопроводная галерея опорожнения камеры судоходного шлюза

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн камерийн ус юүлэх ус дамжуулах хонгил


dewatering line


водопроводная галерея опорожнения

Зураг