УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн камер


lock basin


камера судоходного шлюза

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн камер


navigational chamber


камера судоходного шлюза

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн камер


hatch


камера судоходного шлюза

усан онгоц өнгөрүүлэх тэнцүүлгийн камер


lock pool


камера судоходного шлюза

Зураг