УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан онгоц угсрах, засах газар


dock land


территория судостроительного или судоремонтного предприятия

усан онгоц угсрах, засах газар


dockside


территория судостроительного или судоремонтного предприятия

Зураг