УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан онгоц орох суваг


entrance canal


подходной судоходный канал

усан онгоц орох суваг


entrance channel


подходной судоходный канал

Зураг