УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан доорх чиглүүлэх далан


low jett/y


затопляемая струенаправляющая дамба

усан доорх чиглүүлэх далан


low jett/y


затопляемая буна

Зураг