УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усан доорх дам урсгуур


drowned drop


подтопленный перепад

усан доорх дам урсгуур


drowned fall


подлопленный перепад

Зураг