УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усалгааны шан


basin


поливная борозда

усалгааны шан


irrigation check


поливной чек

усалгааны шан


check


поливной чек

Зураг