УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

усалгааны түр суваг


field ditch


временный ороситель

усалгааны түр суваг


temporary irrigating canal


ороситель

Хэсгийн хуваарилах сувгаас усалгааны сүлжээ (ус дөхүүлэх болон услах ариг, тууз) болон бороожуулах машинд ус өгөх зориулалтын түр суваг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.318

Зураг