УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус цэнгэгжүүлэх төхөөрөмж


fresh-water generator


опреснительная установка

ус цэнгэгжүүлэх төхөөрөмж


fresh-water generator


опреснитель

Зураг