УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хүлээн авах байгууламж


water intakes

Гадаргын усны эх үүсвэрийн урсац, усны чанар, температурын өөрчлөлтийг зохицуулах байгууламж.

Эх сурвалж: Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн нэр томьёоны тайлбар толь 2 дах хэвлэл 2012 он

Intakes of water facilities for regulation of the required flow, water quality and temperature can be withdrawn despite these natural fluctuations.

Source

ус хүлээн авах байгууламж


intake conduit


водоприёмник

ус хүлээн авах байгууламж


water-inlet header


водоприёмник

ус хүлээн авах байгууламж


inlet


водоприёмник

ус хүлээн авах байгууламж


intake structure


водоприёмник

ус хүлээн авах байгууламж


water intake


водоприемник

ус хүлээн авах байгууламж


water intake structure


водоприемник

ус хүлээн авах байгууламж


water intake


водоприёмник

1. Урсгал буюу тогтоол уснаас дөхүүлэх шугаманд ус өгөх зориулалттай, ус татамжийн байгууламжийн нэг хэсэг. 2. Эгшээлтийн талбайгаас (хатаалтын талбайгаас) илүүдэл ус зайлуулах, эсвэл ямар нэгэн газраас хаягдал ус холдуулахад тэдгээрийг хүлээн авах боломжтой гол горхи, нуур цөөрөм, мөн хонхор хотос, ус сайн нэвчүүлдэг ул хөрс.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.306

ус хүлээн авах байгууламж


water intake structure


водоприёмник

1. Урсгал буюу тогтоол уснаас дөхүүлэх шугаманд ус өгөх зориулалттай, ус татамжийн байгууламжийн нэг хэсэг. 2. Эгшээлтийн талбайгаас (хатаалтын талбайгаас) илүүдэл ус зайлуулах, эсвэл ямар нэгэн газраас хаягдал ус холдуулахад тэдгээрийг хүлээн авах боломжтой гол горхи, нуур цөөрөм, мөн хонхор хотос, ус сайн нэвчүүлдэг ул хөрс.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.307

Зураг