УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хэмжих харуулын хөндлүүр


discharge section line


гидрометрический створ

ус хэмжих харуулын хөндлүүр


gage line


гидрометрический створ

Зураг