УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хэмжилтийн хазгай тэвш


steep flume


наклонный гидрометрический лоток

ус хэмжилтийн хазгай тэвш


tilted flume


наклонный гидрометрический лоток

Зураг