УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хэмжилтийн тэвш


control flume


гидрометрический лоток

ус хэмжилтийн тэвш


flow-measuring flume


гидрометрический лоток

ус хэмжилтийн тэвш


measuring flume


гидрометрический лоток

ус хэмжилтийн тэвш


rating flume


гидрометрический лоток

Зураг