УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хурах талбай


basin


водосбор

ус хурах талбай


catch basin


водосбор

ус хурах талбай


watershed


водосбор

Нэмэлт тайлбар

http://www.nws.noaa.gov/om/hod/SHManual/SHMan014_glossary.htm

ус хурах талбай


drained land


дренируемая площадь

Зураг