УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хуваарилах хайрцаг


division box


ящик-вододелитель

ус хуваарилах хайрцаг


water division box


ящик-вододелитель

Зураг