УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хаяур


spillway

Боомт дээр байрлаж, илүүдэл усыг тохируулгатай хаалтаар хаяж, байгууламжийн хэсгүүдийг эвдрэлээс хамгаалах зориулалттай усны барилга байгууламжийн хэсэг.

Эх сурвалж:

A spillway is a structure used to provide the controlled release of water from a dam or levee downstream, typically into the riverbed of the dammed river itself. In the United Kingdom, they may be known as overflow channels.

Source
Зураг