УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хаюурын хаалт


spillway gate


затвор водосброса

Усан сангийн илүүдэл усыг нэвтрүүлэх зориулалт бүхий хааж, нээдэг хөдөлгөөнт босоо самбар.

Эх сурвалж: Орчуулга

Movable vertical panel, it is opened to allow the reservoir's overflow to pass through.

Source Merriam-Webster's compact visual dictionary p934

ус хаюурын хаалт


waste gate


затвор водосброса

Зураг