УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хаюурт боомт


spillway dam


водосбросная плотина

ус хаюурт боомт


supercharger dam


водосбросная плотина

Зураг