УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус хаюур


outlet


водосброс

ус хаюур


water outlet


водосброс

ус хаюур


spillway


водосброс

ус хаюур


control structure


водосброс

ус хаюур


sluiceway structure


водосброс

ус хаюур


spillway


водосброс

Үерийн илүүдэл ус өнгөрөөх зориулалтаар даялуулах суваг, дам урсгуур, түргэн урсгуур, дөгнүүр байдалтайгаар цөөрөм болон бусад тогтоол усны эрэгт байгуулсан ус хаялгын байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.302

A structure used to provide the release of flows from a dam into a downstream area.

Source https://www.energy.gov/eere/water/glossary-hydropower-terms
Зураг