УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус халиагуурын хяр дээрх хаалт


crest gate


затвор на гребне водослива

ус халиагуурын хяр дээрх хаалт


spillway crest gate


затвор на гребне водослива

Зураг