УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус халиагуурын халиах гадарга


overflow face


поверхность волослива

ус халиагуурын халиах гадарга


spillway face


поверхность волослива

Зураг