УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус халиагуур боомт


open weir dam


водосливная плотина

ус халиагуур боомт


overfall dam


водосливная плотина

ус халиагуур боомт


overflow dam


водосливная плотина

ус халиагуур боомт


overtopped dam


водосливная плотина

Зураг