УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус татамж


water abstraction

ус татамж


withdrawal of water


водозабор

Усан сан, урсгал ус болон газрын доорх эх үүсвэрээс ус авах байгууламж

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл 4.2.1.108

ус татамж


diversion


забор воды

ус татамж


drawoff


забор воды

ус татамж


diversion facility


водозабор

ус татамж


intake


водозаборная сооружение

Structure or site, the purpose of which is to control, regulate, divert, and admit water directly from the source, through an inlet built upstream.

Source EcoLexicon

ус татамж


intake


водозабор

ус татамж


conduit intake


водоприёмник

ус татамж


water intake


водозаборное сооружение

ус татамж


water intake


водозабор

ус татамж


water intake


водоприёмник

ус татамж


intake structure


водозабор

ус татамж


water-diverting structure


водозабор

ус татамж


water draw-off


водозабор

Услалт, усжуулалт, Ус хангамж, усны эрчим хүч зэрэгт зориулан усны аливаа эх үүсвэрээс ус авах үйл ажиллагаа

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" 2006 х.294

ус татамж


water withdrawal


водозабор

Услалт, усжуулалт, Ус хангамж, усны эрчим хүч зэрэгт зориулан усны аливаа эх үүсвэрээс ус авах үйл ажиллагаа

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" 2006 х.294

ус татамж


intake of water


водозабор

Услалт, усжуулалт, Ус хангамж, усны эрчим хүч зэрэгт зориулан усны аливаа эх үүсвэрээс ус авах үйл ажиллагаа

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" 2006 х.294

Зураг