УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус зайлуулах суваг


spillway

ус зайлуулах суваг


escape canal


водосбросный (сброспай) канал

ус зайлуулах суваг


wasteway channel


водосбросный канал

ус зайлуулах суваг


water-diversion ditch


водоотводящая канава

ус зайлуулах суваг


gutter


водосточная канава

ус зайлуулах суваг


sluiceway


водосбросный канал

ус зайлуулах суваг


canal spillway


водосбросный канал

ус зайлуулах суваг


drain ditch


осушитель

Гадаргын болон хөрсний усыг цуглуулан ерөнхий сувагт (ус дамжуулах хоолойд) өгч зайлуулах үүрэг бүхий суваг (ус дамжуулах хоолой).

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.281

Channel or trough at the edge of a street or road for carrying off surface water.

Source EcoLexicon
Зураг