УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус зайлуулах байгууламж


by-wash


водосбросное сооружение

ус зайлуулах байгууламж


outlet


водовыпуск

ус зайлуулах байгууламж


water outlet


водосбросное сооружение

ус зайлуулах байгууламж


sluice (Нoll.)


водосброс

ус зайлуулах байгууламж


discharge sluice


водосброс

ус зайлуулах байгууламж


flooding sluice


водосброс

ус зайлуулах байгууламж


waste sluice


водосброс, водосбросное сооружение

ус зайлуулах байгууламж


sluiceway


водосброс

ус зайлуулах байгууламж


spillway


водосбросное сооружение

ус зайлуулах байгууламж


control structure


водосбросное сооружение

ус зайлуулах байгууламж


sluiceway structure


водосбросное сооружение

ус зайлуулах байгууламж


tailrace


отводящий тракт

Усан цахилгаан станцийн барилга болон нутаг дэвсгэрээс ус зайлуулах зориулалттай барилга байгууламж.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "усны аж ахуйны нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.281

Зураг