УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус гаргуурын хаалт


delivery gate


затвор водовыпуска

ус гаргуурын хаалт


drawoff gate


затвор водовыпуска

ус гаргуурын хаалт


outlet control gate


затвор водовыпуска

ус гаргуурын хаалт


tail gate


затвор водовыпуска

ус гаргуурын хаалт


takeout gate


затвор водовыпуска

ус гаргуурын хаалт


outlet sluice


затвор водовыпуска

ус гаргуурын хаалт


outlet valve


затвор водовыпуска

ус гаргуурын хаалт


release valve


затвор водовыпуска

Зураг