УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус гаргуур


water outlet opening


водовыпуск

ус гаргуур


effluent chamber


водовыпуск

ус гаргуур


dewatering conduit


водовыпуск

ус гаргуур


outfall conduit


водовыпуск

ус гаргуур


tailrace conduit


водовыпуск

ус гаргуур


outfall


водовыпуск

Discharge point of a waste stream into a body of water or into a wastewater treatment plant.

Source EcoLexicon

ус гаргуур


outlet


водовыпуск

ус гаргуур


water outlet


водовыпуск

ус гаргуур


overflow


водовыпуск

ус гаргуур


conveyance passage way


водовыпуск

ус гаргуур


sluice (Нoll.)


водовыпуск

ус гаргуур


outlet sluice


водовыпуск

ус гаргуур


sluiceway


водовыпуск

ус гаргуур


control structure


водовыпуск

ус гаргуур


sluiceway structure


водовыпуск

ус гаргуур


water outlet opening


водовыпуск

ус гаргуур


water outlet opening


водовыпуск

Суваг (ус дамжуурга), цөөрөм, хиймэл нуур зэргээс ус гаргаж өгөх зориулалтын байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.279

Зураг