УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ус авах байгууламж


headworks


водозаборное сооружение

ус авах байгууламж


intake


водоприёмник

Зураг