УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

уруйн үерийн хамгаалах боомт


mud dam


селезащитная плотина

уруйн үерийн хамгаалах боомт


sill dam


селезащитная плотина

Зураг