УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

урсгалын энерги унтраагуур


dissipating action

Урсгалын энерги унтраагуурын үйл ажиллагаа

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт, Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2015 албан хэвлэл

урсгалын энерги унтраагуур


annihilator of energy


гаситель энергии

Зураг