УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

урвуу шүүр


inverted filter


обратный фильтр

урвуу шүүр


reverse filter


обратный фильтр

урвуу шүүр


inverted filter


фильтр обратный

урвуу шүүр


inverted filtre


фильтр обратный

Жижиг ширхэгтэйгээсээ томхон ширхэгтэй тийш усны шүүрэлтийн дагуу дараалсан элс- хайрга- дайргын үеүдээс тогтсон шороон байгууламж.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.249

Нэмэлт тайлбар

Урвуу шүүр нь барилга байгууламж болон түүний сууриас ул хөрсний жижиг ширхгүүд усны шүүрэлтийн урсгалаар зөөгдөхөөс уьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ 2006 х.249
Зураг