УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

угаах хонгил


sluiceway channel


промывная галерея

угаах хонгил


flushing culvert


промывная галерея

угаах хонгил


silt escape


промывная галерея

угаах хонгил


flushing gallery


промывная галерея

угаах хонгил


sluice port


промывная галерея

угаах хонгил


flushing sluice


промывная галерея

угаах хонгил


sand sluice


промывная галерея

угаах хонгил


scouring sluice


промывная галерея

угаах хонгил


sluiceway


промывная галерея

Зураг