УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

төхөөрөмж


facility


оборудование

төхөөрөмж


plant


установка

Зураг