УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

төгсгөлийн, тохируулгат тэнцүүлэг


outfall regulator


концевой шлюз-регулятор

төгсгөлийн, тохируулгат тэнцүүлэг


tail regulator


концевой шлюз-регулятор

Зураг