УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

төгсгөлийн шон


headline mooring dolphin


концевой швартоьный пал

төгсгөлийн шон


mooring dolphin


швартовный пал

Зураг