УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

төгс худаг


fully-penetrating well


совершенный колодец

Уст үеийг бүрэн хамруулан өрөмдөж, төхөөрөмжилсөн худаг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.220

Well that extends through the whole saturated depth of an aquifer and is constructed in such a manner that water is permitted to enter the well over its length.

Source EcoLexicon

төгс худаг


ideal well


совершенный колодец

Уст үеийг бүрэн хамруулан өрөмдөж, төхөөрөмжилсөн худаг.

Эх сурвалж: Н. Чагнаа “Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь” УБ., 2006 х.220

Зураг